Menu
Harmonious Rising: Zhuhai International Mozart Competition 2025 Unveils Top Young Violin and Piano Talents
September 12, 2023

Inaugurated in 2015, the Zhuhai International Mozart Competition is organized by the University of Mozarteum Salzburg and serves as a platform for emerging talents in the fields of violin and piano.

The competition is open to violinists and pianists who are under the age of 23. It not only evaluates the technical prowess of young musicians but also places a significant emphasis on their ability to comprehend and interpret the nuances of classical music style.

Participants are categorized into three age groups: Group A comprises contestants aged 12 and below, Group B includes those aged 13 to 16, and Group C encompasses individuals aged 17 to 23.

The first prize for Group A winners is set at $7,500, while Group B's first prize amounts to $15,000, and the victor in Group C takes home a grand prize of $30,000.

This year's Violin Jury panel consists of Chairman Paul Roczek, Soon-Mi Chung Barratt-Due, Radu Blidar, Harald Eggebrecht, David Frühwirth, Kun Hu, Dora Schwarzberg, and Weidong Tong.

The list of candidates for the violin competition is as follows:

Violin Group A:

 • Kaleb Toh Yi Chao
 • Shen Xingchi
 • Chen Leon
 • Bowen Jin
 • Liu Chen-Hao
 • Zhang Ziqian
 • Yu Ziqian
 • Yeonah Kim
 • Carine Suparman
 • Ding Zixin
 • Li Yunduo
 • Laura Jin
 • Lin Zhe

Violin Group B:

 • Wu Meiyu
 • Zhang Jinxuan
 • Xie Huarui
 • Gaeun Kim
 • Wang Jiaye
 • Sun Shuoran
 • Chen Zekai
 • Wang Xiaozhuo
 • Yang Qingyuan
 • He Elina
 • Madeline Goh Anyi
 • Pei Ziyi

Violin Group C:

 • Wang Zixuan
 • Zhang Jingyun
 • Catalina Maria Lucia Pires
 • Jelena Horvat
 • Jieon Park
 • Jordan Brooks
 • Jiang Peixin
 • Li Jinzhu
 • Sophia Logar

Piano Group A:

 • Shen Yixin
 • Lin Ziqing
 • Nutdanai Nimitrungrot
 • Wang Lily
 • Yu Jingchun
 • Han Zong You
 • Li Kexin
 • Liu Shanwei
 • Zhang Muqi
 • Huang Junye
 • Zhao Anni

Piano Group B:

 • Ilyun Bürkev
 • Chu Chenxi
 • Ivaylo Vassilev
 • Zhang Yibo
 • Toby Tan Kai Rong
 • Zhang Hanlang
 • Yu Liju
 • Wang Yixuan
 • Shen Lehan
 • Xu Leyu
 • Ji Qinyaoyao
 • Zhu Hangchenyu

Piano Group C:

 • Tie Shunshun
 • Eunsong Dong
 • Wang Yuetong
 • Wu Hiu Wah Ruby
 • Nikola Nikolaev Bogomilov
 • Anastasiia Kliuchereva
 • Sunah Kim
 • Hua Zixin
 • Chen Yiyang
 • Zhao Yicheng
 • Benjamin Carter
2024 © Opera World
Menu
cross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram